Fàilte! Welcome!

Hello, Welcome to my website! I’m Vinodh Rajan. I recently completed my PhD in Computer Science at the University of St Andrews, Scotland and am working as a post-doc at the University of Hamburg, Germany. Prior to that, I was an associate lecturer at the University of St Andrews.

My research interests include handwriting analysis/modeling, digital palaeography and natural language processing (machine transliteration especially). I’d say that I’m interested in languages and scripts in general. I am also very interested in the novel application of computing techniques in humanities.

I like to read (and write) about ancient religions, philosophy and ancient history for a pastime.

Here, you can read about me, my projects, my writings and much more!


Halò, Fàilte dhan làrach-lìn agam! ‘S mise Vinodh Rajan. Bha am Phd agam ann an Saidheans Coimpiutair aig Oilthigh Chill Rìmhinn, Alba deis o choinn ghoirid agus ‘s e ‘post-doc’ a th’ annam aig Oilthigh Hamburg, A’ Ghearmailt.

Tha ùidh-rannsachaidh agam ann an mion-sgrùdadh/modaileadh làmh-sgrìobhaidh, palaeography digiteach agus pròiseadh chànan nàdarra (machine transliteration gu h-àraid). Bhithinn a’ bruidhinn gu bheil ùidh agam ann an cànanan agus siostaman sgrìobhadh anns an fharsaingeachd. Tha ùidh mhòr agam cuideachd ann an cur an gnìomh neònach na dòighe-obraichean coimpiutaireachd ann an daonnachdan.

‘S toil leam a bhith a’ leughadh (agus a’ sgrìobhadh) mu dheidhinn creideimh àrsaidh, feallsanachd agus eachdraidh àrsaidh cuideachd mar cur-seachad.

An-seo, ‘s urrainn dhuibh leughadh mum dheidhinn agus mu dheidhinn nam pròiseactan agam, nan sgrìobhaidhean agam agus mòran eile!