Buddhanusmriti

buddhanusmriti_grantha

buddhanusmriti_grantha

buddhānusmṛtiḥ बुद्धानुस्मृतिः பு³த்³தா⁴நுஸ்ம்ருʼதி:

5tb20mudra

 

namah_sarvabuddhabodhisattva_grantha

oṁ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ 

 ॐ नमः सर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः 

ஓம்ʼ  நம​: ஸர்வபு³த்³த⁴போ³தி⁴ஸத்த்வேப்⁴ய​: 

 

buddhanusmriti_1_grantha

ityapi buddho bhagavāṁstathāgato’rhan 

इत्यपि बुद्धो भगवांस्तथागतोऽर्हन्

இத்யபி பு³த்³தோ⁴ ப⁴க³வாம்ʼஸ்ததா²க³தோ(அ)ர்ஹந்

 

buddhanusmriti_2_grantha

samyaksaṁbuddho vidyācaraṇasampannaḥ

सम्यक्संबुद्धो विद्याचरणसम्पन्नः

ஸம்யக்ஸம்ʼபு³த்³தோ⁴ வித்³யாசரணஸம்பந்ந​:

 

buddhanusmriti_3_grantha

sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ

सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः

ஸுக³தோ லோகவித³நுத்தர​: புருஷத³ம்யஸாரதி²​:

 

buddhanusmriti_4_grantha

śāstā devamanuṣyāṇāṁ buddho bhagavāniti

शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवानिति

ஸா²ஸ்தா தே³வமநுஷ்யாணாம்ʼ பு³த்³தோ⁴ ப⁴க³வாநிதி

 

dharma-wheel-

 

muni_svaha_grantha

oṁ mune mune mahāmunaye svāhā | ॐ मुने मुने महामुनये स्वाहा । ஓம் முநே முநே மஹாமுநயே ஸ்வாஹா

One thought on “Buddhanusmriti

  1. excellent. we have in our home grantha book on devi. we could not decode. my mother and father and grandfather used to recite it when they sit for prayer.
    thanks i am learning this now (age 74)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *