Còmhradh 1

Màmaidh: A Sheumis, Càit’ a bheil thu? Nach eil thu gam chluintinn? A Sheumais!
Seumas: Tha. Tha. Bha mise gur cluintinn. Nach eil sibhse gam fhaicinn?
M: Chan eil, A Sheumais. Tha Màmaidh glè sgìth. Chan eil Màmaidh a’ cluich falach-fead riut. Tha Màmaidh anns a’ chidsin.
S: Uill, Tha fhios aig Seumas!
M: Èist! Thig thugam an-dràsta!
S: Chan eil sibh a’ cluich còmhla rium. Chan eil spòrs agaibh.
S: OK ma-thà. Tha mi a’ tighinn thugaibh.

S: Tha mi an-seo!

M: Dè bha thu a’ dèanamh an-sin? Bha mi a’ cluintinn starban.
S: Nach eil fhios agaibh?
M: Ma tha fhios agam, carson a tha mi a’ fhaighneachd dhiot?
S: Chan eil fhios agam. Tha mi ‘n dochas gu bheil fhios agaibh.

M: Suidh! Dèan d’ obair-dachaigh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *